Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv zavoda:Lekarna Ormož
Ptujska c. 25
2270 Ormož
Tel.: 02 740 01 33
Fax: 02 740 01 35
Spletna stran: http://www.lekarnaormoz.com/
Odgovorna uradna oseba:Marko Hanželič, mag. farm., direktor zavoda
Tel.: 02 740 01 33
E-mail: lekarna.ormoz@netsi.net
Datum prve objave kataloga:februar 2005
Datum zadnje spremembe:marec 2023
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://lekarnaormoz.com/katalog-inf-javnega-znacaja/

Druge oblike kataloga:
Katalog je dostopen v elektronski obliki preko spletnih strani zavoda Lekarne Ormož, v fizični obliki pa ga na zahtevo prosilcev posredujejo pooblaščene osebe.

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

Kratek opis delovnega področja zavoda:1. Dejavnost zavoda, ki se izvaja kot javna služba, obsega nemoteno oskrbo prebivalstva ter zdravstvenih zavodov in organizacij z zdravili ter drugimi sredstvi za varovanje zdravja in obsega izdajo zdravil na recept in brez recepta ter magistralno pripravo zdravil.

2. Poleg navedenega opravlja zavod še gospodarsko dejavnost, in sicer preskrbo s pomožnimi zdravilnimi sredstvi, ortopedskimi pripomočki, sredstvi za nego in drugimi sredstvi za varovanje zdravja, izdajanje veterinarskih zdravil, izdelovanje in preverjanje kakovosti zdravil in pomožnih zdravilnih sredstev, svetovanje pri predpisovanju in uporabi zdravil, proizvodnjo farmacevtskih preparatov, kozmetičnih preparatov in drugih kemičnih izdelkov.
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:ORGANIZACIJSKA ENOTA LEKARNE ORMOŽ z lekarniškimi poslovnimi enotami:

Lekarna Ormož, Ptujska c. 25, 2270 Ormož
Direktor: Marko Hanželič, mag. farm.
Vodja lekarne: Ksenija Senčar, mag. farm.
Tel.: 02 740 01 33
Faks: 02 740 01 35
E-mail: lekarna.ormoz@siol.net

Lekarna Holermuos, Opekarniška 2b, 2270 Ormož
Vodja lekarne: Monika Meško Bučanski, mag. farm.
Tel.: 02 740 01 08
Faks: 02 740 01 09
E-mail: lekarna.ormoz2@siol.net

Lekarniška podružnica Središče ob Dravi, Trg talcev 4, 2277 Središče ob Dravi
Vodja lekarne: Peter Kekec, mag. farm.
Tel.: 02 713 40 50
Faks: 02 713 40 51
E-mail: lekarna.sredisce@siol.net
Organigram organa:Organigram - Lekarna Ormož

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:Marko Hanželič, mag. farm.

Tel.: 02 740 01 33
E-Mail: lekarna.ormoz@netsi.net

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi:Register predpisov RS

Zakon o lokalni samoupravi ( ZLS-UPB2 UL RS št. 94/07, 76/08 , 79/09, 51/10 )

Zakon o delovnih razmerjih ( UL RS št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 )

Zakon o javnih uslužbencih ( ZJU-UPB3 UL RS št. 63/07, 65/08, 69/08 )

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju ( ZSPJS-UPB7 UL RS št. 108/09, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 )

Zakon o javnih naročilih ( ZJN-UPB1 UL RS 36/04 )

Zakon o varstvu osebnih podatkov ( ZVOP-UPB1 UL RS št. 94/07 )

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja ( ZDIJZ-UPB2 UL RS št. 51/06 )

Zakon o splošnem upravnem postopku ( ZUP-UPB2 UL RS št. 24/06, 105/06, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 )

Zakon o varstvu potrošnikov ( ZVPot-UPB2 UL RS št. 98/04, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14 , 19/15, 55/17)

Temeljni predpisi za področje lekarniške dejavnosti:

Zakon o zdravstveni dejavnosti ( ZZDej – UPB2 UL RS št. 23/05, 23/08, 14/13, 64/17 )

Zakon o lekarniški dejavnosti ( ZLD – UPB1 UL RS št. 85/16 )

Pravilnik o pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti ( UL RS št. 28/18 in 87/18 )

Zakon o zdravilih ( ZZdr-2 UL RS št. 17/14 )

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ( ZZVZZ-UPB3 UL RS št. 72/06, 91/07, 76/08, 87/11, 91/13, 36/19 )

Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (http://www.zzzs.si/)
Lokalni predpisi:Predpisi lokalnih skupnosti

Opozorilo: pri dostopu do predpisov na navedenem spletnem mestu gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih javni zavod ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Lekarna Ormož (Ur. V. Ob. Orm. 5/2019)
EU predpisi:Register predpisov RS - poglavja EU
Zakonodaja EU

2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisovPovezava na državni register predpisov:

Predlogi predpisov na spletnih straneh vlade RS
Predlogi predpisov na spletnih straneh Državnega zbora
Povezava na EU portal

Predlogi predpisov

Opozorilo: pri dostopu do predpisov na navedenem spletnem mestu gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih javni zavod ne jamči odškodninsko ali kako drugače

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih
dokumentov:
Sprejeti strateški in programski dokumenti po vsebinskih sklopih:

Letna poročila – objava na spletni strani Ajpes

2.f Katalog upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ:Lekarna Ormož ne vodi nobenih upravnih, sodnih in zakonodajnih postopkov.

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja organ

Seznam evidenc:Lekarna Ormož ne upravlja s seznami javnih evidenc.

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk:Lekarniški informacijski sistem

Vsebuje podatke o izdanih zdravilih na recept in brez recepta, magistralnih zdravil, izdanih ortopedskih pripomočkih, sredstvih za nego in varovanje zdravja in izdanih pomožnih zdravilnih sredstvih.

Dostop do podatkov je določen s Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov ter internimi navodili.

Interni katalog zbirk osebnih podatkov

Kazalniki kakovosti - Lekarna Ormož 2020 2021
2022

Seznam oddanih evidenčnih naročil 2022

2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih pomembnih dokumentov, ki vsebujejo informacije javnega značaja

Pomembnejši notranji akti zavodaSplošni akti zavoda:

Statut zavoda Lekarna Ormož, nahaja se v fizični obliki na sedežu zavoda, odgovoren za sprejem svet zavoda,
Poslovnik o delu sveta zavoda, nahaja se v fizični obliki, na sedežu zavoda, odgovoren za sprejem svet zavoda,
Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest, nahaja se v fizični obliki na sedežu zavoda, odgovoren za sprejem svet zavoda.
Napotki glede izvrševanja pravic v zvezi z dostopom do informacij javnega značaja:V kolikor na podlagi predpisov o dostopu do informacij javnega značaja vlagate pisno ali ustno zahtevo za dostop do informacije za katero smatrate, da je javnega značaja, vas prosimo, da jo neposredno naslovite na pristojno osebo javnega zavoda Lekarna Ormož.
Pomembnejši dogodki, odločitve, novosti:Strokovni napotki za uporabnike storitev so dostopni na spletni strani zavoda.
Druge informacije javnega značaja:Javna naročila:

http://www.enarocanje.si/

3. OPIS DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Neposreden dostop:Dostop preko spletnega mesta. Za ogled potrebujete ustrezno programsko opremo (npr. Microsoft Explorer&Edge/Google Chrome/ Mozilla Firefox, Adobe Acrobat Reader) in dostop do interneta.

Fizični dostop je možen v času uradnih ur (od ponedeljka do petka med 7.00 – 14.00 uro) na sedežu organa, ter po dogovoru pri osebi pooblaščeni za posredovanje.

Vljudno vas prosimo, da vašo zahtevo po katalogu informacij javnega značaja v fizični obliki predhodno posredujete osebi, ki je pristojna za posredovanje informacij javnega značaja.

Če dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja in jih je mogoče izločiti iz dokumenta, bo oseba, ki je pristojna za posredovanje informacij javnega značaja, te informacije izločila iz dokumenta ter seznanila prosilca z vsebino preostalega dela dokumenta.

4. STROŠKOVNIK, CENIK IN DRUGI POGOJI ZA PONOVNO UPORABO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Cenik za posredovanje in ponovno uporabo informacij javnega značajaV skladu z zakonodajo zavod prosilcem informacij javnega značaja zaračuna dejanske materialne stroške posredovanja informacij.

Cenik

5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)Ni bilo zahtev po informacijah javnega značaja.
Back to top button
Close
Close