Katalog informacij javnega značaja

1. NAZIV ORGANA: LEKARNA ORMOŽ

 • Odgovorna oseba organa: KSENIJA SENČAR, mag. farm., direktorica
 • Datum prve objave kataloga: 1. 1. 2006
 • Datum zadnje spremembe kataloga: 11.1.2013
 • Katalog je dostopen na naslovu: www.lekarnaormoz.com
 • Katalog je dostopen preko spletnih strani www.lekarnaormoz.com, tiskana oblika je na voljo v tajništvu zavoda na naslovu: Lekarna Ormož, Ptujska cesta 25, 2270 Ormož in ga na zahtevo prosilca posreduje pooblaščena oseba.

2. URADNA OSEBA, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja:

Ksenija Senčar, mag. farm., direktorica

Lekarna Ormož, Ptujska cesta 25, 2270 Ormož

tel.: 02 740 01 33

faks: 02 740 01 35

e-pošta: lekarna.ormoz@netsi.net

3. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI TA RAZPOLAGA

Kratek opis delovnega področja:

Lekarna Ormož opravlja javno službo, ki obsega preskrbo prebivalcev z zdravili na recept in z zdravili brez recepta, ki se izdajajo samo v lekarnah. Preskrba pomeni vročitev zdravila ter svetovanje o varni in učinkoviti uporabi zdravila.

Poleg javne službe opravlja zavod tudi tržno dejavnost, ki obsega svetovanje in prodajo zdravil brez recepta, ki se prodajajo v lekarnah in specializiranih prodajalnah, prodajo medicinskih pripomočkov, prodajo galenskih izdelkov in izdelavo, svetovanje in prodajo drugih izdelkov za varovanje in krepitev zdravja ter izdelkov za nego, svetovanje in prodajo posebne oziroma prilagojene prehrane ipd.

Lekarna Ormož ima status učnega zavoda, zato pri nas opravljajo obvezno prakso in pripravništvo tako dijaki kot študenti farmacevtske smeri.

POVEZAVA NA ORGANIGRAM ZAVODA

Seznam enot:

 • Lekarna Ormož, Ptujska cesta 25, Ormož
 • Lekarna Holermuos, Opekarniška 2b, Ormož,
 • Lekarniška podružnica Središče ob Dravi, Trg talcev 3a, Središče ob Dravi
 • Priročna zaloga zdravil Sv.Tomaž

 • Priročna zaloga zdravil Ivanjkovci

4. INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

v skladu z 10. Členom ZDIJZ-UPB2 (Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, uradno prečiščeno besedilo, URL RS št. 51/ 18. 5. 2012):

a) Prečiščena besedila predpisov, ki se nanašajo na delovno področje organa

Temeljni predpisi za področje lekarniške dejavnosti:

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/kazala_podrocje/kazalo_10_4_0_0.html

Najpomembnejši področni predpisi:
Zakon o zavodih (Ur.l. RS 12/91, 45/94, 8/96, 36/00)

Zakon o zdravstveni dejavnosti – uradno prečiščeno besedilo /ZZDej-UPB1/
(Ur.l. RS, št. 36/200480/2004)

Zakon o lekarniški dejavnosti – uradno prečiščeno besedilo /ZLD-UPB1/
(Ur.l. RS, št. 36/2004)

Pravilnik o pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti
Ur.l. RS, št. 39/2006

Zakon o zdravilih in medicinskih pripomočkih /ZZMP/
(Ur.l. RS, št. 101/199970/20007/200213/200267/200247/2004)

Zakon o zdravilih (ZZdr-1)
(Ur.l. RS, št. 31/2006)

Zakon o medicinskih pripomočkih (ZMedPri)
(Ur.l. RS, št. 98/2009)

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – uradno prečiščeno besedilo /ZZVZZ-UPB1/ (Ur.l. RS, št. 20/2004)

– Pravilnik o pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti

– Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja, dostopno na www.zzzs.si

Drugi pomembnejši predpisi:

Predpisi so dostopni na spletnem naslovu http://zakonodaja.gov.si

Opomba:

Opozorilo: pri dostopu do predpisov na navedenem spletnem mestu gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih javni zavod ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Predpisi EU:

Predpisi so dostopni na spletnem naslovu http://eur-lex.europa.eu/sl/legis/latest/chap1530.htm

Opozorilo: pri dostopu do predpisov na navedeni spletni strani gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih javni zavod ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

B) Programi, strategije, stališča, mnenja in navodila, ki so splošnega pomena

– Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2008- 2013 »Zadovoljni uporabniki in izvajalci zdravstvenih storitev« (ReNPZV) Uradni list RS, št. 72/2008 z dne 17. 7. 2008.

C) Predlogi predpisov, programov, strategij in drugih dokumentov, ki se nanašajo na delovno področje organa

Predpise pripravlja ministrstvo za zdravje – predlogi so dostopni na spletnih naslovih:

Opozorilo: pri dostopu do predpisov na navedeni spletni strani gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih javni zavod ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

D) Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila

Objave in razpisna dokumentacija je dostopna na naslovu:

– http://www.enarocanje.si/?podrocje=pregledobjav

E) Informacije o dejavnosti ter upravnih, sodnih in drugih storitvah

V zavodu smo skladno z zakonodajo zavezani voditi:

F) Vse informacije javnega značaja, ki so jih prosilci zahtevali najmanj trikrat

Ni informacij

G) Druge informacije javnega značaja

Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja:

Lekarna Ormož ne vodi evidenc, ki bi bile javno dostopne.

Zavod vodi evidence:

 • O zaposlenih
 • O izobraževanju in usposabljanju
 • O potnih stroških, plačah in drugih izplačilih
 • O poškodbah pri delu
 • O izvajanju praktičnega usposabljanja dijakov in študentov
 • O članih sveta zavoda
 • O neizbranih kandidatih
 • O varnosti in zdravju pri delu
 • Podatki o receptih in naročilnicah
 • Veterinarski recepti

Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov:

Notranji akti zavoda:

Akti so dostopni v pdf obliki na upravi zavoda.

Pomembnejši dogodki, odločitve in novosti

dostopni na spletni strani Lekarne Ormož: www.lekarnaormoz.com

Napotki glede izvrševanja pravic v zvezi z dostopom do informacij javnega značaja:

V kolikor na podlagi predpisov o dostopu do informacij javnega značaja vlagate pisno ali ustno zahtevo za dostop do informacije, za katero smatrate, da je javnega značaja, vas prosimo, da jo neposredno naslovite na pristojno uradno osebo Lekarne Ormož.

Stroškovnik za obračun materialnih stroškov nastalih pri posredovanju informacij javnega značaja: Lekarna Ormož je  upravičena prosilcem informacij javnega značaja zaračunati materialne stroške posredovanja informacij javnega značaja skladno z Uredbo o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja.

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis, odbiranje podatkov).

V primeru, da boste zahtevali informacije za ponovno uporabo in v pridobitne namene, vam bomo za posredovane informacije javnega značaja zaračunali materialne stroške. Informacij javnega značaja ne zaračunamo, če gre za uporabo informacij javnega značaja z namenom informiranja, zagotavljanja svobode izražanja, kulture in umetnosti ter uporabe informacij s strani medijev.

Če so informacije javnega značaja brezplačno objavljene na spletu, vam cene informacij za namen ponovne uporabe ne bomo zaračunali. V primeru, da boste zahtevali informacije javnega značaja v večjem obsegu, lahko od vas zahtevamo vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevanih informacij.

V skladu z zakonodajo zavod prosilcem informacij javnega značaja zaračuna dejanske materialne stroške posredovanja informacij – po okvirnem ceniku določenem v 19. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja:

1. ena stran fotokopije formata A4 0,06 eura,
2. ena stran fotokopije formata A3 0,13 eura,
3. ena stran fotokopije večjega formata 1,25 eura,
4. ena stran barvne fotokopije formata A4 0,63 eura,
5. ena stran barvne fotokopije formata A3 1,25 eura,
6. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,
7. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,
8. elektronski zapis na eni disketi 1,25 eura,
9. posnetek na eni videokaseti 4,17 eura,
10. posnetek na eni avdio kaseti 2,09 eura,
11. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko 0,13 eura,
12. pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko 1,25 eura,
13. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,
14. pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,13 eura,
15. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Poštnina za pošiljanje informacij po pošti v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom za poštne storitve.

Druge informacije javnega značaja.

5. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Informacije javnega značaja v elektronski obliki so prosto dostopne na spletu preko tega kataloga (povezava do ustrezne spletne strani na www.lekarnaormoz.com) v html, pdf in izjemoma MS Word (doc in docx) formatih. Za dostop je potreben internetni brskalnik in bralniki za pdf oziroma MS Word format.

Dostop do informacij javnega značaja v neelektronski obliki je možen v tajništvu zavoda v ponedeljek, sredo in petek med 8. in 12. uro.

Dostop do informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami je zagotovljen na spletu tudi v izključno tekstovni obliki (na www.lekarnaormoz.com)

Delni dostop do informacij javnega značaja je omogočen v skladu z 16. členom Uredbe o posredovanju informacij javnega značaja (Ur.l.RS 115/03)

6. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Ni seznama zahtevanih informacij.